Pytania z beskidzkiej historii

historia

Beskidy na przestrzeni dziejów doświadczały historii na odmienne sposoby. Wchodziły w skład różnych organizmów politycznych, władały nimi różne znamienite rody, łączono je i rozdzielano, zmieniano ich granice, a niektóre na długo utraciły więź z Polską. Różnorodność mentalności, wyznania, obyczaju, dialektu czy sympatii historycznych tworzy po dziś dzień swoisty lokalny mikrokosmos. Stanowi on o wyjątkowości tego regionu i działa jak magnes na turystów.

Pytania z historii. 10 pytań, 5 minut.

Wejście przez kraje Euroregionu Beskidy do Unii Europejskiej zdecydowanie zdynamizowało kontakty, jak również przyczyniło się do przełamywania barier kulturowych pomiędzy społecznościami. Powierzchnia euroregionu (strona polska, czeska i słowacka) wynosi około 6092 km2, a obszar zamieszkały jest przez około 1.176.500 mieszkańców.

Zobacz też inne testy oraz ciekawostki beskidzkie

banner